Wypadek spowodowany pod wpływem alkoholu a odszkodowanie

motocykl_policja

Jazda po spożyciu i pod wpływem alkoholu jest w Polsce przestępstwem, dlatego też wypadek spowodowany pod wpływem alkoholu nie będzie okolicznością uzasadniającą wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia AC posiadacza pojazdu. Z ubezpieczenia OC zostanie jednak wypłacone odszkodowanie poszkodowanym w kolizji drogowej, a firma ubezpieczająca sprawcę będzie miała możliwość regresu ubezpieczeniowego, czyli dochodzenia praw o roszczenie zwrotne. Wynika to z zapisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym oraz o Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Uwarunkowania prawne

Art. 11 ust. 3 wspominanej ustawy o ubezpieczeniach komunikacyjnych, wskazuje, że zakładowi ubezpieczeń przysługuje w określonych przypadkach prawo dochodzenia od ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, odszkodowania za szkody. Takie prawo jest ważne w przypadku, jeżeli szkoda została wyrządzona przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w stanie po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu substancji odurzających, psychotropowych bądź środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prawo firmy ubezpieczeniowej dochodzenia roszczeń od osoby będącej sprawcą wypadku, który kierował pojazdem pod wpływem alkoholu, określane jest mianem regresu. Regres ubezpieczeniowy następuje, gdy roszczenie przysługuje poszkodowanej osobie do osoby odpowiedzialnej za wyrządzenie szkody w momencie wypłaty odszkodowania (lub świadczenia) ubezpieczeniowego, przechodzi na zakład ubezpieczeń jako uprawnienie do zwrotu kwoty jaką wypłacono z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. Pijany kierowca w praktyce, w wyniku wystąpienia przez firmę ubezpieczeniową z regresem, będzie musiał oddać wypłacone z ubezpieczenia OC odszkodowanie dla poszkodowanych w wyniku wypadku spowodowanego przez niego.

Firma ubezpieczeniowa wypłaca zawsze odszkodowanie z ubezpieczenia OC, o ile szkody są objęte zakresem ubezpieczenia. Na stronie AXA DIRECT można znaleźć wszystkie wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach OC i AC, a także kalkulator OC, który wyliczy składkę na to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Później jednak, na drodze sądowej, uzyskuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów od swojego klienta, który w danym momencie nie miał prawa korzystać z ubezpieczenia, ponieważ znajdował się pod wpływem alkoholu.

Jeśli kierujący pod wpływem alkoholu, odpowiedzialny za szkodę, w wyniku wypadku poniesie śmierć na miejscu, firma ubezpieczeniowa nie będzie mogła zwrócić się do spadkobierców z regresem ubezpieczeniowym, jak wynika to z prawa spadkowego. Jeśli regres jednak powstanie po wypłacie odszkodowania z OC, a przed śmiercią sprawcy wypadku, żądanie roszczenia zwrotnego od spadkobierców sprawcy wypadku, będzie miało zastosowanie.

Warto dodać, że przekroczenie przez kierowcę dozwolonej normy stężenia alkoholu we krwi bądź w wydychanym powietrzu, fakt znajdowania się pod wpływem substancji odurzających, środków psychotropowych lub środków zastępczych oraz uprawnienia do kierowania określonym pojazdem, ocenia się według prawa państwa właściwego dla miejsca zdarzenia.