KTM Duke 390 R

KTM Duke 390 R
Pojawiają się in­for­ma­cje o tym, że ma wyjść od­mia­na mo­de­lu Duke 390 z li­ter­ką R.

Standardowa wer­sja KTM Duke 390 waży 139 ki­lo­gra­mów, a sil­nik ma moc 42 koni me­cha­nicz­nych i dys­po­nu­je mo­men­tem ob­ro­to­wym wy­no­szą­cym 35 Nm. Duke 390 R miał­by być trochę lżej­szy i pewnie mocniejszy.

Producent na razie nie podał szcze­gó­łów do­ty­czą­cych da­nych tech­nicz­nych KTM Duke 390 R, ale wia­do­mo, że po­ja­wi się już w przy­szłym se­zo­nie. Jego pro­duk­cja bę­dzie od­by­wa­ła się w fa­bry­ce w In­diach i stam­tąd bę­dzie eks­por­to­wa­ny do Eu­ro­py. Oprócz tego po­ja­wił się KTM Duke 390 w czar­nym ma­lo­wa­niu, który jest do­stęp­ny w Eu­ro­pie.